Зміст

Річний звіт про діяльність закладу за 2022-2023 н.р.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 р. № 178, на виконання Національної доктрини розвитку освіти (п. 3), наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів», керівник має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету та ради школи, громадськості. Таке звітування має на меті подальше утвердження відкритої і демократичної державно – громадської системи управління освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.
В своєму звіті я намагатимуся охопити основні напрямки своєї діяльності, звернути увагу на створення в ліцеї належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, тому що ми працюємо за проєктом нової української школи, головна мета якого – створити такий освітній простір, у якому буде приємно навчатись і який даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Тому наше з вами завдання – створити такий освітній заклад, до якого приємно ходити учням. У ньому – прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.
Дух школи, її кращі традиції і здобутки визначають педагогічні колективи і їх виховання. Провідною фігурою у реалізації завдань, безперечно виступає вчитель, який зобов’язаний втілювати в життя всі ідеї, забезпечувати єдність виховання і навчання – основного принципу школи.
Відразу ж хочу відзначити, що робота директора і колективу нероздільні і в чомусь директор направляє колектив, а ще частіше саме колектив змушує директора робити ті, чи інші дії. Тому, доповідаючи про свою роботу, я опиратимусь на роботу колективу, а які питання будуть не висвітлені – прошу мене відкоригувати у своїх виступах.
Педагогічний колектив школи в поточному навчальному році проводив послідовну і цілеспрямовану роботу з виконання завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами Нової української школи, новим Державним стандартом початкової освіти, власною Концепцією та Програмою розвитку навчального закладу, перспективним та річним планом роботи ліцею, забезпечував оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення освітнього процесу та його результативність.
Працівники ліцею – це команда, яка злагоджено працює для досягнення успіху.
Керівник педагогічної команди ліцею – директор – забезпечує кооперацію зусиль учителів та батьків і відповідає за результати колективної роботи всієї команди. Головним завданням директора є захист прав і інтересів дітей. Головною метою роботи педагогічної родини є досягнення такого рівня розвитку і навченості дитини, який відповідатиме її індивідуальним можливостям.
Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2022/2023 навчальному році:
• Створення умов для навчання учнів ліцею, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти в умовах ліцею;
• Вдосконалення педагогічної системи ліцею відповідно до запитів батьків та учнів;
• Забезпечення функціонування та розвитку ліцею, підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.
Враховуючи вимоги сьогодення, педагогічна діяльність ліцею спрямована на всебічний розвиток дитини, формування ключових та предметних компетентностей здобувачів освіти, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів.
В 2022-2023 навчальному році педагогічний колектив ліцею продовжив роботу над методичною проблемою: «Особистісно зорієнтований підхід до навчання, виховання підростаючого покоління» .
На сьогодні визначені пріоритетні напрями і завдання відповідно до вимог сучасності :
1. Створення оптимальних умов для всебічного розвитку особистості учня, його талантів, творчих та фізичних здібностей.
2. Підвищення освітнього рівня учнів, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей.
3. Забезпечення активного втілення в освітній процес новітніх освітніх технологій навчання, передового педагогічного досвіду, інформаційно-цифрових технологій.
4. Забезпечення умов для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, розвитку особистості дитини відповідно до національних та загальнолюдських цінностей.
5. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.
6. Удосконалення системи національного виховання та учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання.
7. Продовження роботи із соціального захисту дітей, які потрапили в тяжкі сімейні обставини, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-переселенців.

Далі за покликанням https://drive.google.com/drive/my-drive?hl=uk-UA