Зміст

Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії

Боратинської сільської ради

Від 24 грудня 2020 р. № 2/15

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ

      ЗАГАЛЬНОЇ  СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ

     «ЛАВРІВСЬКИЙ  ЛІЦЕЙ

БОРАТИНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ»

       

(нова редакція)

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комунальний заклад загальної середньої освіти «Лаврівський ліцей Боратинської сільської ради»  (далі – заклад освіти) є правонаступником загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с.Лаврів Луцького району Волинської області, яка розпочала свою діяльність на підставі свідоцтва №27 від 28.08.1996 року Лаврівської сільської ради.

1.2. Повне найменування закладу освіти: Комунальний заклад загальної середньої освіти «Лаврівський ліцей Боратинської сільської ради».

1.3. Скорочене найменування: КЗЗСО «Лаврівський ліцей».

 • Заклад освіти є юридичною особою.
 • Заклад освіти має статус закладу загальної середньої освіти, основним видом його  діяльності є освітня діяльність, що здійснюється на декількох рівнях повної загальної  середньої освіти: початкова школа, що забезпечує  здобуття початкової освіти; гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти; ліцей, що забезпечує  здобуття профільної середньої освіти       Заклад освіти має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

Умовою провадження освітньої діяльності є наявність відповідної лізензії, виданої в   установленому законодавством порядку.

1.6. Заклад освіти залежно від засновника є комунальним.

1.7. Заклад освіти як суб’єкт господарювання має статус неприбуткового закладу освіти.

1.8. Засновником закладу освіти є Боратинська сільська рада. Уповноваженим органом засновника у сфері освіти є відділ освіти Боратинської сільської ради.

1.9. Заклад освіти має право набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, виступати стороною у судовому процесі, мати у власності кошти та інше майно відповідно до законодавства.

Заклад освіти має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки у  фінансових  установах і банках державного сектору та має бланки, печатку та штампи із своїм   найменуванням та символікою.

1.10. Майно закладу освіти перебуває в оперативному  управлінні відділу освіти Боратинської сільської ради.

1.11. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.12. Головним завданням закладу освіти є: забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; виховання  громадянина України; виховання шанобливого ставленню до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;  формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина; розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, науко­вого світогляду; реалізація права учнів на вільне формування політичних і світо­глядних переконань; виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів; створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.13.Заклад освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Законом  України «Про місцеве самоврядування», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та Боратинської сільської ради, цим Статутом.

1.14. Заклад освіти має право провадити інноваційну діяльність та може укладати з цією метою відповідні договори про співпрацю з іншими закладами освіти (науковими установами), підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами.

1.15. Заклад освіти має рівні права і обов’язки з іншими закладами у провадженні освітньої   діяльності відповідно до законодавства.

Права і обов’язки закладу освіти реалізуються через його органи управління відповідно до законодавства та установчих документів.

1.16. У складі закладу освіти можуть функціонувати структурні підрозділи.

1.17. Структурний підрозділ діє відповідно до установчих документів закладу освіти та на підставі положення про нього, затвердженого керівником закладу освіти. У закладі освіти можуть створюватись і функціонувати методичні об’єднання педагогічних працівників (вчителів початкової школи, вчителів філології, вчителів природничо-математичного циклу, вчителів фізкультури, вчителів іноземної мови, класних керівників, керівників гуртків), інші – в разі потреби.

1.18. Установчими документами закладу освіти є рішення засновника про його утворення та Статут. Зміни до Статуту вносяться в порядку, встановленому для його реєстрації.

1.19. Статут закладу освіти затверджується засновником, або уповноваженим ним органом та має містити інформацію про:

 • повне та скорочене найменування;
 • статус, форму власності, організаційно-правову форму та тип закладу;
 • місцезнаходження;
 • структурні підрозділи закладу;
 • систему управління закладом, права та обов’язки органів управління, порядок прийняття ними рішень;
 • мету, завдання, принципи діяльності;
 • джерела надходження і порядок використання коштів і майна;
 • інші положення, що визначають функції закладу освіти відповідно до законодавства.

Статут може містити інші положення з питань, передбачених Законом «Про повну загальну середню освіту» та/або з питань, що не врегульовані законодавством, у тому числі щодо особливостей утворення і діяльності закладу освіти.

Положення Статуту не повинні суперечити законодавству.

1.20.За зверненням закладу освіти до реалізації освітньої програми залучаються інклюзивно-ресурсні центри, міжшкільні ресурсні центри та заклади позашкільної освіти.

1.21. Мовою освітнього процесу у закладі освіти є державна мова.

1.22. У закладі освіти особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх.

Основними формами здобуття освіти є:

 • інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
 • індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж.

1.23. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

Заклад освіти забезпечує на своєму веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензія на провадження освітньої діяльності;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • мова освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила зарахування до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 • план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
 • кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством;
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

1.24. Інформація та документи розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

1.25. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладом освіти, може визначатися спеціальними законами.

1.26. Особливості відносин між закладом освіти та політичними партіями (об’єднаннями)  і   релігійними організаціями визначаються статтею 31 Закону України «Про освіту».

1.27. Засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності  закладу освіти є:

 • людиноцентризм;
 • верховенство права;
 • забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
 • забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
 • розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами;
 • забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;
 • науковий характер освіти;
 • різноманітність освіти;
 • цілісність і наступність системи освіти;
 • прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
 • відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством;
 • інституційне відокремлення функцій контролю (нагляду) та функцій забезпечення діяльності закладів освіти;
 • інтеграція з ринком праці;
 • нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;
 • свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;
 • академічна доброчесність;
 • академічна свобода;
 • фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія закладів освіти у межах, визначених законом;
 • гуманізм;
 • демократизм;
 • єдність навчання, виховання та розвитку;
 • виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;
 • формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституціїта законів України, нетерпимості до їх порушення;
 • формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
 • формування громадянської культури та культури демократії;
 • формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
 • невтручання політичних партій в освітній процес;
 • невтручання релігійних організацій в освітній процес (крім випадків, визначених цим Законом);
 • різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та релігійних питань;
 • державно-громадське управління;
 • державно-громадське партнерство;
 • державно-приватне партнерство;
 • сприяння навчанню впродовж життя;
 • інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;
 • нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;
 • доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;
 • рівних можливостей для всіх.

1.28. Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей,необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості,
 • рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних
 • прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

1.29. Держава гарантує закладу освіти академічну, організаційну, фінансову і кадрову     автономію.

1.30. Складовими автономії закладу освіти є:

Організаційна  автономія передбачає право закладу  освіти на:

 • розробку проекту Статуту закладу освіти та внесення пропозицій щодо його зміни;
 • затвердження штатного розпису в межах установленого фонду заробітної плати;
 • організацію відкритого сімейного простору та розвиток організаційної культури;
 • самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;
 • відповідного до власного Статуту утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати структурні підрозділи;
 • встановлювати власну символіку та атрибути, форму для учнів;
 • брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;
 • здійснювати інші дії, що не суперечать власному законодавству.

Академічна автономія передбачає право закладу освіти на:

 • самостійне планування роботи, вирішення питань освітнього процесу;
 • організацію науково-дослідницької роботи;
 • використання типових освітніх програм;
 • розроблення авторських освітніх програм або вільний вибір освітніх прогрім;
 • вибір методів, засобів і способів здійснення освітньої діяльності, розробку і використання власних авторських методик;
 • вибір підручників та іншого навчально-методичного забезпечення;
 • вільний доступ до інформаційних ресурсів;
 • захист професійної честі та гідності педагогічних працівників;
 • самостійне визначення режиму своєї роботи, структуру навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними;
 • обрання інших форм освітнього процесу у межах часу, передбаченого освітньою програмою;
 • створення колегіальних органів управління, а також органів громадського самоврядування.

Кадрова автономія закладу освіти надає можливості:

прийняття на роботу та звільнення  педагогічних та інших категорій працівників, а не лише технічний персонал, зокрема і за контрактом;

Використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу у порядку, визначеному чинним законодавством.

Фінансова автономія передбачає право закладу на :

 • вирішення питань економічної дівяльності;
 • самостійне використання всіх видів асигнувань;
 • набуття повноважень розпорядника бюджетних коштів;
 • публічне формування бюджету та публічне звітування ;
 • встановлення надбавок і премій працівникам, стипендій учням;
 • преміювання та встановлення керівником закладу освіти додаткових надбавок, премій за інноваційну та науково-дослідні роботу та інші види соціально значущої освітньо-громадської діяльності тощо;
 • визнання та законодавче закріплення закладів освіти соціо-економічних систем, які надають освітні послуги та додаткові освітні послуги, потрібні для здобувачів освіти, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами;
 • на правах оперативного управління розпоряжатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єданих територіальних громад, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України.

1.31. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються  угодами, що украдені між ними.

1.32. Юридична адреса закладу: 45663, вул.Шкільна, 1, с.Лаврів Луцького району Волинської області. Електронна адреса: volin-osvita11@ukr.net;   адреса веб-сайту: lavriv-school.volyn.sch.in.ua, код ЄДРПОУ 2175404

Наступні положення за покликанням: https://docs.google.com/document/d/1v64thDo6XSes4b8PeatbQBdGOoKl-tGQ/edit?usp=sharing&ouid=112285996735976111450&rtpof=true&sd=true